Pomorski Szlak Jakubowy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie 

Planowane terminy i tematyka sesji Rady Miejskiej  w Sianowie  w 2017 roku

Uprzejmie informuję, że na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Sianów zwołuję  w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Sianów XLI Sesję Rady Miejskiej w Sianowie. Sesja odbędzie się 27  lipca  2017 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.                           

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

    1) zmian budżetu Gminy Sianów na 2017 rok,

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2017-2025,

3) zmiany uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

4) udzielenia dotacji celowej dla centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów.

4) Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Sianowie

Janusz Machała