Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Nowy projekt w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Miło nam poinformować, iż Urząd Marszałkowski ogłosił listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WZ 2014-2020 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Gmina Sianów pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 3,38 mln zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w dwóch miejscowościach Kłos i Gorzebądz.

Obecnie, sieć kanalizacyjna w samorządzie  wynosi 58 282,7m długości. Wybrana do dofinansowania inwestycja zwiększy długość km sieci o 6,53 km i tym samym umożliwi ponad 360 mieszkańcom kompleksowe podłączenie do systemu kanalizacji tłocznej transportującej ścieki do oczyszczalni ścieków w Jamnie.

Roboty budowlane realizowane będą w latach 2020 -2021, wartość całkowita projektu wynosi 5 129 064,34 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE to prawie 85% wartości kosztów kwalifikowalnych (3 383 160,58 mln zł).

To już 5 inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizowana w gminie z dofinansowania perspektywy finansowej 2014-2020 RPO WZ. Obok planowanej, z sukcesem zrealizowano już zadnie pn. ”Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie”, a w fazie zaawansowanej realizacji jest przedsięwzięcie pn. „Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów – Osieki”. Ponadto, w roku 2020 realizowane będą dwa kolejne zadania inwestycyjne dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczynowej, Słowackiego, celem uzbrojenia terenu pod planowane w ciągu 2 lat do budowy nowe osiedle mieszkaniowe w ramach programu rządowego Mieszkanie+.

Łączna wartość tych przedsięwzięć to 16 625 899,34 zł, z czego pozyskane dofinasowanie z Unii Europejskiej wynosi 10 374 424,02 zł.  Ich efektem końcowym jest tworzenie i stałe uzupełnianie jednolitego i sprawnego systemu wodnokanalizacyjnego w Gminie.