Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

czerwiec 2015

W ramach projektu „Kanalizacja Zachód – skanalizowanie miejscowości w Gminie Sianów wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej – I etap” wykonano:

  1. Podczyszczalnię ścieków w Sianowie wraz z przepompownią centralną ścieków, tłoczącą całość ścieków komunalnych ze skanalizowanej części miasta i gminy Sianów do oczyszczalni ścieków „Jamno” stanowiącej własność MWiK sp. z o.o. w Koszalinie.
  2. Kolektor tłoczny ścieków z Sianowa do oczyszczalni „Jamno” o średnicy 280 mm i całkowitej długości około 14.700 m, którym ścieki z przepompowni centralnej transportowane są do oczyszczalni ścieków.
  3. Kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną o łącznej długości ponad 9.000 m wraz z 2 przepompowniami ścieków w miejscowości Skwierzynka, podłączoną do wybudowanego kolektora tłocznego ścieków.

            Wykonanie tej inwestycji pozwoli na spełnienie wszystkich norm obowiązujących w Polsce stawianych gospodarce ściekowej. Oddala ona również ciążące kosztowne zagrożenie płacenia kar przez Gminę Sianów i nasz zakład za nienormatywną jakość oczyszczania ścieków.

            Dzięki uruchomieniu kanalizacji sanitarnej, dodatkowym efektem tej inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej intensywnie rozbudowującej się miejscowości Skwierzynka. Ścieki z tej miejscowości również już są oczyszczane w oczyszczalni „Jamno”.

Powrót