Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

kwiecień 2010

5 kwietnia 2010 r. po godzinie 17 sianowscy radni na nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej jednogłośnie podjęli uchwałę Nr LIV/333/10 w sprawie nadania nazwy Plac Katyński skwerowi, na którym 12 kwietnia 2010 r. posadzono dwa Dęby Katyńskie.


Uchwała NR LIV/333/10 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy Plac Katyński.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 175 poz.1457;Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327; Nr 138 poz.974; Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111; Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 157 poz.1241 ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadaje się części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 96 i nr 97, położone w obrębie nr 7 miasta Sianów, stanowiącej plac publiczny, nazwę: Plac Katyński.
§ 2
Położenie placu określa mapa, stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Powrót