Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

styczeń 2017

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów informuje, że wprowadzony został SMS-owy system informowania zobowiązanych o terminie zapłaty lub o powstaniu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Każda osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie sms Urząd Gminy i Miasta Sianów będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe ( sms-y), które pozwolą na uniknięcie kosztów wysyłanego upomnienia ( koszt 11,60 złotych).

  1. Przypominające o terminie płatności ( nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu)

lub

  1. W przypadku występowania zaległości ( w terminie nie później niż 21 dni po upływie terminu płatności). Jeżeli zobowiązany uiści zaległości w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej (sms), to uniknie kosztów upomnienia.

W związku z powyższym zachęcam wszystkich do wypełnienia oświadczenia - druku zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie Państwa numeru telefonu do celów podatków i opłat lokalnych. Oświadczenie można złożyć u Sołtysa, bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów ul Armii Polskiej 30 w Sianowie, w godzinach jego pracy, przesłać pocztą tradycyjną ( dla celów dowodowych zaleca się przesłać listem poleconym) lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP (oświadczenie przesłane za pośrednictwem e-mail nie będą akceptowane).

Powiadamianie sms-owe dla osób zainteresowanych jest bezpłatne.

Oświadczenia – druk zgody można będzie pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów,  przy ulicy Armii Polskiej 30, Biuro Obsługi Interesantów (BOI) oraz  ze strony internetowej gminy - tutaj.

Powrót