Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Remont drogi do Sierakowa Sławieńskiego.

W ramach Porozumienia Nr 1/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. zawartego pomiędzy Powiatem Koszalińskim, a Gminą Sianów realizowane jest zadanie pn.: „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3551Z w Sierakowie Sławieńskim”.

            Zgodnie z umową nr 33/2017 r. zawartą w dniu 23 lutego 2017 r. w Koszalinie Gmina Sianów ze swojego budżetu udzieliła Powiatowi Koszalińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 500 000,00 zł.       

            Wykonawcą prac na zlecenie Powiatu Koszalińskiego jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych "Infrabud".

Anetta Ordak