Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

13-10-2021

„Granty PPGR” - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

„Granty PPGR” - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W  związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Gminy i Miasta Sianów zaprasza uprawnione rodziny (rodziców/opiekunów prawnych uczniów i pełnoletnich uczniów szkół średnich) zamieszkałych na terenie Gminy Sianów, do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Celem konkursu jest  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Dofinansowanie w ramach konkursu, Gmina będzie mogła otrzymać na:

1)       sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami
(zakup komputera stacjonarnego/laptopa  to koszt 3,5 tys. zł, a tableta to 1,5 tys zł).
W przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu;

2)       ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

3)       usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykazem potrzebnego sprzętu można składać w terminie do 2 listopada 2021 r.:

1) w sekretariatach sześciu szkół podstawowych na terenie gminy Sianów  (dotyczy: rodziców/ opiekunów prawnych uczniów szkół podstawowych, zamieszkujących gminę Sianów)  oraz

2) w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach pracy urzędu (dotyczy: pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkujących gminę Sianów i pozostałych uczniów szkół podstawowych uczących się poza Gminą Sianów).

Wymagane dokumenty:

  • Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę lub
  • Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  •  Informacja o wyborze sprzętu

Zgodnie z regulaminem konkursu Granty PPGR aby otrzymać komputer/ laptop dziecko musi spełniać następujące warunki:

  • dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (w Gminie Sianów to miejscowości tj: Osieki, Kleszcze, Rzepkowo, Skibno, Karnieszewice, Sowno, Kłos).
  • dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny) i zamieszkiwał w miejscowości objętej państwowym przedsiębiorstwem gospodarki rolnej.
  • dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wykaz miejscowości w Gminie Sianów na terenie których występowały grunty niegdyś PPGR: Osieki, Kleszcze, Rzepkowo, Skibno, Karnieszewice, Sowno, Kłos.

Informacje ma temat projektu można także uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie w pod numerem telefonu: 94 34 69 513 u p. Dawida Marcinkowskiego lub w sekretariatach szkół podstawowych na terenie Gminy Sianów.

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Zmiany w regulaminie konkursu wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa mogą skutkować koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji od mieszkańców.

Zbieranie oświadczeń od mieszkańców Gminy Sianów będzie trwać do 2 listopada.  Wszelkie szczegóły, dostępne są na www.sianow.pl lub  na  https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” - Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020