Pomorski Szlak Jakubowy
10-08-2017

Informacja o konsultacjach dot. trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sianowie

W dniach 01-08 sierpnia 2017r. odbyły się konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sianowie.

Projekt uchwały został przedstawiony do zaopiniowania w dniach 01-08.08.2017r. na stronie internetowej Gminy Sianów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie. W dniu 08 sierpnia 2017r w sali konferencyjnej Sianowskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych przy ul. Armii Polskiej 23 w Sianowie zorganizowano spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi, w którym nie uczestniczył żaden podmiot.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków do projektu przedmiotowej uchwały.

Protokół z konsultacji dostępny jest na stronie www.sianow.pl oraz na stronach BIP UGiM Sianów.

ZAŁĄCZNIK - Protokół