Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

01-12-2022

INFORMACJA O NABORZE 2022

INFORMACJA O NABORZE 2022

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, informuje, że na czas usprawiedliwionej nieobecności Pracowników Referatu Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, poszukuje dwóch Pracowników z wykształceniem co najmniej średnim, do których zakresu będzie należało m.in.:

  1. prowadzenie spraw z zakresu budownictwa i planowania przestrzennego, w szczególności wydawania decyzji o warunkach zabudowy, analizowania planów zagospodarowania przestrzennego, wydawania wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  prowadzenie spraw z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów;
  2. prowadzenie spraw na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, kontrola nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych, prowadzenie CEEB, prowadzenie dofinasowań z zakresu usuwania azbestu i przydomowych oczyszczalni ścieków, edukacja ekologiczna, prowadzenie spraw z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów

Chęć podjęcia pracy należy zgłaszać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie /I piętro, pokój nr 12/, do dnia 9 grudnia 2022 roku, w zaklejonych kopertach, z dopiskiem „Referent ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie – ZASTĘPSTWO PRACOWNIKA” lub „Referent ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie – ZASTĘPSTWO PRACOWNIKA”

Info. Gmina Sianów