Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
02-02-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postepowania  ROZ.041.1.2018 dot. opracowania Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla planowanej do realizacji przez Gminę Sianów inwestycji z zakresu zmiany zagospodarowania terenu/przestrzeni i nadania jej nowych funkcji, w ramach RPO WZ 2014-2020, Działanie 9.3 przedstawiamy informację z wyboru najkorzystniejszej oferty.