Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

03-11-2020

Komunikat dot. ograniczenia funkcjonowania Urzędu (aktualizacja 16.12.2020)

komunikat

Od dnia 17 grudnia 2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów ponownie zostaje rozszerzona na wszystkie sprawy realizowane przez Urząd. Obsługa interesantów będzie odbywała się w holu budynku głównego Urzędu (wejście od ul. Armii Polskiej) przy zamontowanej przesłonie. Prosimy aby w holu przebywały maksymalnie dwie osoby (po jednej na stanowisko obsługi), a pozostałe osoby prosimy o oczekiwanie na swoją kolej na zewnątrz budynku. Zdajemy sobie sprawę z warunków pogodowych panujących na zewnątrz lecz przy każdym stanowisku obsługi może przebywać tylko jedna osoba. Ma to na celu zapewnienie możliwie najwyższego bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników Urzędu. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa podczas przebywania w budynku Urzędu oraz o dezynfekcję dłoni po wejściu do środka


ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W SIANOWIE

1)  przyjmowanie interesantów przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie odbywa się na bieżąco na parterze (w holu) budynku przy ul. Armii Polskiej 30, na dwóch stanowiskach obsługi,

2)  w holu Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie mogą znajdować się wyłącznie dwie osoby, do których nie wlicza się pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, po jednej na stanowisko obsługi, za wyjątkiem:

a)    dziecka do ukończenia 13. roku życia,

b)    osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

c)    osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w Urzędzie,

d)    osoby wymagającej pomocy tłumacza,

e)    innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów,

3)    pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie należy przywołać dzwonkiem znajdującym się w holu,

4)    w celu składania pism bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie umieszcza się skrzynkę oddawczą na dokumenty na parterze w holu budynku głównego A Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie,

5)    do skrzynki oddawczej proszę nie wrzucać wniosków CEIDG-1 dot. ewidencji działalności gospodarczej bez wcześniejszej konsultacji telefonicznej,

6)    złożone dokumenty podlegają 24-godzinnej kwarantannie liczonej od zamknięcia Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, zanim zostaną zarejestrowane i przekazane do realizacji,

7)    można dokonywać osobistych bezgotówkowych płatności kartą płatniczą poprzez terminal płatniczy zlokalizowany na parterze Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie w wejściu bocznym do budynku B (referat podatków),

8)    podczas składania oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego mogą być obecni jedynie nupturienci oraz świadkowie, a w przypadku jubileuszy jedynie jubilaci,

9)    zaleca się kontakt telefoniczny i za pośrednictwem poczty elektronicznej z merytorycznym pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie celem uzyskania informacji na temat realizowanych spraw,

10)  zaleca się składanie wniosków za pośrednictwem środków komunikacji na odległość poprzez korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie pod adresem www.bip.sianow.pl w zakładce „Urząd Gminy i Miasta – Jak załatwić sprawę w Urzędzie – katalog usług, formularze wniosków”, a także korzystając
z platform rządowych: www.gov.pl, e-puap, emp@tia oraz CEIDG,

11)   wszyscy interesanci Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie oraz pracownicy bezpośrednio ich obsługujący zobowiązani są do zakrywania ust i nosa,

12)   odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.