Pomorski Szlak Jakubowy
29-09-2017

Lokalny Program Rewitalizacji uchwalony!

Rada Miejska w Sianowie, podczas ostatniej sesji dn. 27 września, podjęła uchwałę nr XLI4/277/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów na lata 2017-2023 (LPR). Od stycznia 2017 roku, nad powstaniem dokumentu pracował specjalny Zespół ds. Rewitalizacji. Obecnie, czekamy już tylko na pozytywną opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

LPR to strategiczny dokument opracowany, przyjęty i koordynowany przez Gminę. Jego celem jest m.in. poprawa jakości życia mieszkańców, przeciwdziałanie trudnościom gospodarczym na terenach zdegradowanych oraz złemu stanowi technicznemu budynków, a także poprawa jakości środowiska. Wskazane są w nim kierunki działań oraz mechanizmy włączania społeczności lokalnej w proces rewitalizacji.

Ujęcie licznych projektów rewitalizacyjnych w Programie, umożliwi Gminie, pozyskiwanie środków w ramach różnych programów operacyjnych, tak unijnych jak i krajowych. Może to dziać się na przestrzeni następnych lat.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów na lata 2017 - 2023 + mapki 1, 2