Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
28-02-2018

Otwarty konkurs ofert

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Burmistrz Gminy i Miasta Sianów ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację  na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań publicznych w rozumieniu z art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).