Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

31-12-2020

POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA

POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA

W 2020 roku Gmina Sianów pozyskała dofinansowanie w wysokości 118 494,41zł zł w ramach projektu  „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA”. Grant przeznaczony został na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19 poprzez  łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci, kadry w żłobkach i placówkach edukacyjnych wskazanych w art.2 pkt 1-3 oraz 7 – 8 ustawy Prawo Oświatowe.


Otrzymaną dotację Gmina Sianów przeznaczyła częściowo na refundację poniesionych w 2020 roku kosztów związanych z zakupem środków ochrony osobistej oraz sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji dla szkół, przedszkoli i żłobka gminnego. Ponadto, zakupiono i wyposażono placówki edukacyjne w nowe zasoby środków ochrony osobistej, oczyszczacze powietrza, odkurzacze parowe, automatyczne dozowniki i płyny do dezynfekcji.


Projekt zrealizowano ramach programu „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA” współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.