Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

28-07-2022

Trwa nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Dnia 25 lipca 2022 zgodnie z zarządzeniem nr 86/2022 z Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 19 lipca 2022 r. rozpoczął się otwarty nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Gminy Sianów do zgłaszania swoich reprezentantów do Rady. Każda z organizacji ma prawo zgłosić nie więcej niż jednego kandydata. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 8 sierpnia 2022 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez osoby do tego uprawnione. Wypełnione formularze należy składać w Referacie Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie (pokój nr 7), przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej30, 76-004 Sianów lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dmarcinkowski@sianow.pl