Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

09-12-2021

Weryfikacja stowarzyszeń i fundacji. Czy twoja organizacja jest instytucją obowiązaną?

Weryfikacja stowarzyszeń i fundacji. Czy twoja organizacja jest instytucją obowiązaną?

Stowarzyszenia i fundacje mające siedzibę na terenie Powiatu Koszalińskiego!
Przypominamy, że obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132, 1163) nakłada na stowarzyszenia i fundacje (tzw. „instytucje obowiązane”) obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zakres przyjmowanych lub dokonywanych płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie koordynatorem kontroli oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych, ministrowie, wojewodowie, starostowie w ramach sprawowanego przez nich nadzoru lub kontroli nad fundacją/stowarzyszeniem...

Więcej czytaj na stronie powiatu koszalińskiego pod poniższym linkiem:

https://powiat.koszalin.pl/weryfikacja-stowarzyszen-i-fundacji-czy-twoja-organizacja-jest-instytucja-obowiazana/