Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

16-11-2020

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Napis NGO na pomarańczowym tle

W dniach od 29 października 2020 r. do 6 listopada 2020 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego dotyczące projektu Programu współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Projekt programu został przedstawiony na stronie internetowej Gminy Sianów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie. Zorganizowano także spotkanie konsultacyjne w formie telekonferencji z przedstawicielami organizacji pozarządowych i z ciałem opiniodawczo-doradczym tj. Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Sianowie.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji wpłynęła jedna ankieta z wnioskami/uwagami do konsultowanego projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaproponowała uzupełnienie przedmiotowego dokumentu w części VIII poświęconej sposobie realizacji Programu o zapis nt. korzystania z bezpłatnego wsparcia/konsultacji OWES w dziedzinach dotyczących Podmiotów Ekonomii Społecznej i współpracy organizacji z JST. Uwagę tą uznano za zasadną, w związku z czym dokonano uzupełnienia dokumentu. Dodatkowo OWES zawnioskował o uzupełnienie tej części Programu o zapis dotyczący stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych prowadzonych przez samorząd. Uwaga ta została uznana za bezzasadną w kontekście obszaru, którego dotyczy projekt przedmiotowego dokumentu. Współpraca finansowa sianowskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi opiera się na wspieraniu zadań publicznych poprzez tryby wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego (otwarty konkurs ofert lub tryb 19a), a nie na udzielaniu zamówień publicznych. Ponadto uznano, iż klauzule społeczne nie mogą być stosowane jako zasada, a jedynie w przypadku konkretnych zamówień publicznych.