Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

18-11-2021

ZAKTUALIZUJ SWÓJ WNIOSEK!

ZAKTUALIZUJ SWÓJ WNOSEK!

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą weryfikacją wniosku Gminy Sianów przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, złożonego w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju”, i otrzymanymi od instytucji weryfikującej uwagami, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o komputery  oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych  przez Państwa aplikacji, w konkursie.

Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o następujące dokumenty, poświadczające:

1) stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów zgonu etc.)

2) fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR,  dokumenty pochodzące z Zachodniopomorskiej Składnicy Akt w Łobzie, z  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  KOWR  i inne).

Ww. dokumenty są obligatoryjne, by uznać zasadność wsparcia dla uczniów  (czyli przekazanie im. komputerów, pozyskanych przez Gminę Sianów w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów” i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Sianów  do instytucji weryfikującej.

Uzupełnienia ww. dokumentacji wraz z pismem przewodnim (w którym wymienione zostaną wszystkie przedkładane załączniki tj.: odpisy aktów i dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia w PPGR) należy składać:

1)      w wersji papierowej, w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów lub w sekretariatach 6 szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Sianów lub

2)      poprzez skany dokumentów, przesłane e-mailem  na adres kancelaria@sianow.pl Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie lub

3)      poprzez skrzynkę ePUAP: /0j227jxuie/skrytka  Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie

w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2021 roku do godz. 15.00.

UWAGA! Niedostarczenie w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenia  wsparcie dla ucznia.

W razie pytań, osobą do kontaktu jest p. Dawid Marcinkowski, Referent w Referacie Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie pod nr. tel. 094 346 95 13, e-mail dmarcinkowski@sianow.pl