Unia Europejska

Odpady komunalne

19-04-2019

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej

Uprzejmie zapraszam na IX Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, która odbędzie  się 26 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII  Sesji Rady Miejskiej w Sianowie.
 4. Sprawozdanie Burmistrza GiM Sianów z działalności w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Burmistrzowi.
 5. Sprawozdania z pracy między sesjami Komisji Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu Koszalin.
 6. Wystąpienia Obywatelskie.
 7. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 10.  Sprawozdanie z wyników pracy Posterunku Policji w Sianowie w roku 2018.
 11. Sprawozdanie z działalności prowadzonej przez  Straż Miejską w Sianowie  w roku 2018.
 12.  Sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Sianów w 2018 roku.
 13. Informacja na temat prac programowych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Sianów realizowanych w 2018 roku.
 14. Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

2)      w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2019,

3)      w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2019-2026,

4)      w sprawie: emisji obligacji Gminy i Miasta Sianów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

5)      w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy studni na terenie gminy i miasta Sianów

6)      zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Sianów dodatków do wynagrodzeń i nagród,

7)      zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sianów.

 1. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Machała