Unia Europejska
04-12-2018

Zapraszamy na sesję RM

Uprzejmie informuję, że na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Sianów, zwołuję  w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Sianów, III Sesję Rady Miejskiej  w Sianowie, która odbędzie się 5 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały:

1)    w sprawie zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów na lata 2017-2023”.

4.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Machała