Unia Europejska

Odpady komunalne

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

07-11-2018

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Uprzejmie przypominamy, iż Burmistrz Gminy i Miasta Sianów zarządził konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Gminy Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z terenu gminy do zapoznania się z treścią projektu programu oraz wypełnienia imiennej ankiety (dokumenty udostępnione na stronie www i BIP UGiM) i w ten sposób do włączenia się w prace nad ustaleniem ostatecznego brzmienia dokumentu. Wypełnione formularze należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, przesyłać drogą listowną na adres: Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów lub elektroniczną na adres e-mail: projekty@sianow.pl.

Do tej pory odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne z ciałem opiniodawczo-doradczym tj. Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Sianowie oraz dwa mobilne spotkania informacyjne w trakcie wydarzeń plenerowych na terenie gminy.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w publicznym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 8 listopada 2018 r.  o godzinie 13:00 w sali ślubów UGiM (Uwaga! zmiana miejsca spotkania).

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 9 listopada 2018 r.