Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
11-07-2018

Zapytanie ofertowe

Gmina Sianów zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej która nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto.  Zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach projektu pn. ”Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - zakup, dostawa i montaż 3 szt. wiat rowerowych oraz 2 sztuk stacji napraw rowerów.