Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

KIEROWNIK/ADMINISTRATOR w Dziale Administracji

Kategoria: 
Imię: 
Gminny Zakład
Nazwisko: 
Komunalny
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie tel. 500 267 554, e-mail: gzk@sianow.pl Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze :KIEROWNIK/ADMINISTRATOR w Dziale Administracji I. Nazwa i adres jednostki /miejsce wykonywania pracy/:Gminny Zakład Komunalny w Sianowie , 76-004 Sianów ul. Słowackiego 5c woj. zachodniopomorskie tel. 500 267 554 - miejsce pracy : Gminny Zakład Komunalny w Sianowie ul. Armii Polskiej 19  II. Rodzaj umowy o pracęUmowa o pracę zawarta na czas określony – nie dłużej niż 6 m-cy z możliwością przekształcenia w umowę na czas nieokreślony po odbyciu służby przygotowawczej.III. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 01.06.2021r. IV. Określenie stanowiskaStanowisko urzędnicze, praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. od 7oo do 15oo. Stanowisko związane z pracą przy komputerze pow. 4 godz. Stanowisko decyzyjne, związane z odpowiedzialnością.Oświetlenie naturalne i sztuczne. Komórka organizacyjna, w której będzie wykonywana praca mieści się na I piętrze, wejście od podwórka ul. Armii Polskiej 19 – nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych- schody wąskie, strome, toaleta w tej części budynku nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.  V. Wymagania niezbędne - podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów. 
 1. Wykształcenie wyższe z co najmniej 3-letnim stażem, średnie z 5-letnim stażem pracy albo wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
 2. Obywatelstwo polskie (państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ -strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym),
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków pracy,
 6. Stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku ,
 7. Nieposzlakowana opinia.
 VII. Wymagania dodatkowe /preferowane w ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów/.
 1. Znajomość ustawy o własności lokali.
 2. Znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego.
 3. Znajomość prawa budowlanego oraz ustaw i rozporządzeń związanych z utrzymaniem stanu technicznego obiektów budowlanych.
 4. Podstawowa znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i znajomość pakietu MS Office.
 6. Doświadczenie zawodowe w pracy o kierunku technicznym /preferowane doświadczenie budowlane/.
 7. Umiejętność organizacji pracy, komunikatywność, dyspozycyjność.
 VIII. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 1. Bieżąca obsługa Wspólnot Mieszkaniowych z prowadzeniem zebrań, ustalaniem planu gospodarczego na dany rok oraz prowadzeniem remontów.
 2. Administrowanie lokalami gminnymi w pełnym zakresie.
 VIII. Wymagane dokumenty.
 1. CV
 2. Kwestionariusz osobowy, podpisany własnoręcznie.
 3. Kserokopie świadectw ukończenia szkół, potwierdzających wykształcenie oraz wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe.
 4. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia, nieposzlakowanej opinii i posiadanym obywatelstwie.
 7. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
(Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie dla procesu rekrutacji w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sianowie oraz oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną ich dotyczącą dołączoną do ogłoszenia o naborze oraz dostępnej w BIP GZK w Sianowie). Wymagane dokumenty można składać w zamkniętej kopercie w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sianowie ul. Armii Polskiej 19 z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: Kierownik/Administrator w Dziale Administracji” w terminie do 12 maja 2021r. do godz. 14:00 lub przesłać e-mailem na adres gzk@sianow.pllub na skrytkę EPUAP GZK - /v8748avwcx/skrytka Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.Dokumenty dotyczące naboru należy złożyć w kopii uwierzytelnionej przez kandydata na każdej stronie. W przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.Oceny formalnej wniosków dokona powołana w tym celu Komisja w terminie do dnia 14 maja 2021r. Komisja ma prawo przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem na wskazany adres.Dokonanie selekcji kandydatów i przedstawienie propozycji wyboru kandydata przez komisję nastąpi do 24 maja 2021r. Informacje dotyczące naboru będą umieszczone w BIP GZK i na tablicy ogłoszeń Zakładu przy ul. Armii Polskiej 19 i ul. Słowackiego 5c w Sianowie.  Gminny Zakład Komunalny w Sianowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , wynosi mniej niż 6%.Kandydaci, którzy chcą skorzystać z tego uprawnienia do dokumentów aplikacyjnych winni dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności.    Dyrektor Katarzyna Skolarus  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „ RODO” . W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sianowie: I. Administrator danych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie, z siedzibą w GZK w Sianowie, 76-004 Sianów, ul. Słowackiego 5C II. Inspektor ochrony danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 1) pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@sianow.pl, 2) pisemnie na adres siedziby Administratora. III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie, określonego przepisami prawa uwzględniający uzasadniony interes administratora danychCelem przetwarzania danych jest realizowanie uprawnień lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub jest konieczne do realizacji umowy.IV. Odbiorcy danych osobowych. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. V. Okres przechowywania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: - dostępu do treści swoich danych osobowych; - sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; - usunięcia swoich danych osobowych; - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; - przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. VII. Prawo do cofnięcia zgody. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. IX. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych. 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: 1) ustawowym, 2) wynikającym z umowy lub 3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. 2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. 4. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Data wazności: 
27-04-2021 do 12-05-2021