Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.sianow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.

Data publikacji strony internetowej: 2014.05.16 roku

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.10.18 roku

Deklarację sporządzono: 2020.03.31 roku na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Firma Vobacom Sp. z o.o.

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie dokłada wszelkich starań aby strona internetowa dostępna pod adresem www.sianow.pl była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię oraz oprogramowanie.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń dotyczących dokumentów lub plików opublikowanych na stronie, ponieważ:
1. Opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

2. Są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne wydziały i instytucje,

3. Pochodzą z różnych źródeł przez co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,

4. Opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych.

Informacje dla użytkowników strony internetowej:

 1. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5:1.
 2. Zrozumiałość i czytelność treści. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.
 3. Dbamy o to, aby zdjęcia i grafiki były uzupełniane na bieżąco tekstem alternatywnym.
 4. Linki do zewnętrznych stron internetowych otwierają się w nowym oknie.
 5. Linki w obrębie naszej strony internetowej otwierają się w tym samym oknie.
 6. Za pomocą klawisza Tab klawiatury możliwe jest poruszanie po stronie internetowej.
 7. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
 8. Opublikowane na stronie internetowej formularze są odpowiednio zbudowane i opisane.
 9. Strona internetowa jest responsywna, co oznacza że można ją przeglądać na urządzeniach mobilnych.
 10. Stronę internetową można powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.
 11. Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane przez Redaktorów.
 12. Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli znajdziesz błędy lub masz uwagi prosimy o kontakt pod adres e-mail: urzad@sianow.pl

Kontakt

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: tgierowski@sianow.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 94 346 95 22.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie udostępnia  aplikację mobilną, którą można pobrać na stronie Google Play - "Sianów Gmina z zapałem".

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów.

Obiekt dzieli się na bydynek główny A i budynek B.

Do budynku głównego A prowadzą 2 wejścia: od ul. Armii Polskiej oraz od ul. Tylnej.  Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach od ulicy Tylnej znajduje się platforma dla wózków oraz dzwonek, który przywołuje pracownika urzędu obsługujacego urządzenie.   Informacja koloru niebieskiego ze strzałką wskazującą kierunek wejścia dla osób niepełnosprawnych znajduje się w czterech miejscach: na barierce betonowego podjazdu oraz na drzwiach przy wejściu bocznym do budynku B, na drzwiach wejściowych do budynku głównego A od strony ul. Tylnej oraz bezpośrednio przy samej platformie podjazdowej. W budynku głównym A dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze w tym: Biuro Obsługi Interesantów, Urząd Stanu Cywilnego (dowody osobiste, meldunki).

Do budynku B prowadzą dwa wejścia. Pierwsze boczne - ma betonowy podjazd z metalowymi barierkami przystosowany do wózków, do drugiego wejścia od strony ul. Tylnej - prowadzą schody.  W budynku B dla osób na wózkach dostępne jest tylko boczne wejście, które prowadzi do pomieszczeń na parterze gdzie można m.in. dokonać opłaty bezgotówkowej za pomocą terminala płatniczego.  

W obu budynkach nie ma windy oraz toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem, przy wejściu głównym od strony ul. Armii Polskiej  wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W Biurze Obsługi Interesantów i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu po uprzednim telefonicznym umówieniu pod numerem 94 346 95 19. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.