Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

I. Gminna RDPP
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Sianowie jest organem opiniodawczo-doradczym, o charakterze pomocniczym dla Burmistrza Gminy i Miasta Sianów,  działającym na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817)
Rada składa się z 8  członków, w tym 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 radnych Rady Miejskiej w Sianowie i 2 przedstawicieli Burmistrza Gminy i Miasta Sianów.
Radę powołuje i odwołuje Burmistrz Sianowa,  a kadencja jej trwa 3 lata. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa  razy do roku.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1.    opiniowanie projektów strategii rozwoju,
2.    opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 3 ust.3, w tym programów współpracy organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
3.    wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
4.    udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
5.    wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3.ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

II. TERMINARZ  WYBORÓW przedstawicieli organizacji pozarządowych  do Gminnej RDPP w Sianowie:
 październik/listopad 2017:
 25 października – 3 listopada 2017r -  otwarty nabór kandydatów z organizacji pozarządowych. Wypełnione formularze zgłoszeniowe,  podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem organizacji, należy składać w Referacie Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie (pokój nr 7), przesyłać drogą listowną na adres: Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 3076-004 Sianów lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rozwoj@sianow.pl
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY + OŚWIADCZENIA - format docx

ZARZĄDZENIE NR 798/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z 18.10.2017 - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie listy zgłoszonych kandydatów oraz miejsc i terminu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Gminnej Rady Działalnosci Pożytku Publicznego w Sianowie na lata 2018-2020 - format pdf

Protokół z wyborów organizacji pozarządowych do GRDPP - format pdf

TERMINARZ:

7 listopada 2017 r. – ogłoszenie i upublicznienie listy zgłoszonych kandydatów sektora pozarządowego oraz  wskazanie terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów

16 listopad 2017 r. – przeprowadzenie WYBORÓW

wskazanie 2 Radnych Miejskich do pracach w RDPP

wskazanie 2 przedstawicieli Burmistrza Gminy i Miasta Sianów do prac w RDPP
grudzień 2017 r:
powołanie składu RDPP I kadencji przez Burmistrza Gminy i Miasta Sianów

KONTAKT:
Agata Szewczyk – Specjalista ds. promocji i rozwoju
 tel: 094 346 95 13 , e-mail: rozwoj@sianow.pl
Urząd Gminy i Miasta Sianów
REFERAT ROZWOJU