Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

ks. Ryszard Eugeniusz Dutkiewicz

Uchwała Nr XVII/97/07 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 8 grudnia 2007 roku
w sprawie przyznania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sianowa Księdzu Ryszardowi Eugeniuszowi Dutkiewiczowi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) uchwala się co następuje:

§ 1.

Wyrażając uznanie oraz głęboki szacunek dla zasług „Ojca Ruchu Hospicyjnego w Polsce" przyznaje się
Księdzu Ryszardowi Eugeniuszowi DutkiewiczowiHONOROWE OBYWATELSTWO MIASTA SIANOWA.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sianowie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Eugeniusz Dutkiewicz urodził się 16 lipca 1947 w Sianowie koło Koszalina. Do pallotynów wstąpił w 1965. Po święceniach kapłańskich, które przyjął 11 czerwca 1972 w Ołtarzewie z rąk bp. Władysława Miziołka, trafił do Gdańska, z którym związał całe swoje życie kapłańskie. Pracował w obu pallotyńskich placówkach Gdańska. Został też kapelanem Akademii Medycznej. Pracy wśród chorych i duszpasterstwu służby zdrowia poświęcił całe swoje kapłaństwo. Ks. Dutkiewicz był pierwszym proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Gdańsku-Wrzeszczu. W dniu 8 grudnia 2007 roku Rada Miejska w Sianowie przyznała śp. ks. Ryszardowi Eugeniuszowi Dutkiewiczowi tytuł Honorowego Obywatela Sianowa. Organizatorami uroczystej sesji RM byli:Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, Rada Miejska w Sianowie, Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. St. Kostki w Sianowie, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Sianowie.

Zobacz prezentacje w formacie pdf