Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Niepełnosprawni


Sianów jest gminą miejsko-wiejską, położoną przy drodze krajowej nr 6, relacji Szczecin – Gdańsk. Zamieszkuje ją blisko 13 500 mieszkańców, z czego aż 1063 ma stwierdzony stopień niepełnosprawności. To blisko 8% całego sianowskiego społeczeństwa!  Badania prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny wykazują, iż liczba ta do końca 2010 roku może zwiększyć się o kolejne 2%. Problemem osób niepełnosprawnych są trudności w uczestniczeniu w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym a przede wszystkim edukacyjnym. Osoby niepełnosprawne są gorzej wykształcone, co wynika z barier architektonicznych w szkołach, barier w komunikowaniu się z resztą środowiska, problemów związanych z dojazdem do miejsca kształcenia, wyposażeniem w sprzęt rehabilitacyjny czy barier psychologicznych.
Braki w wykształceniu skutkują pogarszającą się sytuacją osób niepełnosprawnych na rynku pracy, wśród których olbrzymi odsetek w wieku produkcyjnym ciągle pozostaje na marginesie nie mogąc znaleźć pracy i zabezpieczenia finansowego. Gmina pomimo bliskości od miasta grodzkiego Koszalin (10 km) ciągle boryka się z dużym procentem ludzi bezrobotnych - ok. 12%. Problematyka ta dotyczy także osób niepełnosprawnych, gdzie wskaźnik bezrobocia sięga aż 38%! Tak duża liczba osób pozostających bez pracy wynika z życiowej nieporadności oraz pogodzenia się ze swoim losem.

Wskazane powyżej problemy to nie jedyne przeszkody w codziennym życiu osób niepełnosprawnych. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Sianów w latach 2007 – 2015 diagnozuje kolejne nieprawidłowości do których zaliczyć możemy:

- istnienie barier architektonicznych,

-  mało rozpowszechniona i niedoceniona potrzeba stosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności udogodnień technicznych w domu chorego,

-  brak specjalistycznego transportu dla większości osób niepełnosprawnych,

-  brak dostatecznej wiedzy i umiejętności by samodzielnie pisać i składać wnioski o przyznanie środków z funduszy UE,

-  brak reprezentacji dla organizacji pozarządowych do spraw osób niepełnosprawnych,

-  brak osób (w tym pracowników Urzędu) posługujących się językiem migowym,

-  ograniczenia związane z polityką prowadzoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Największą liczbę osób niepełnosprawnych w Gminie Sianów stanowią te osoby, które urodziły się z trwałym kalectwem (42%). Pozostałe osoby stały się niepełnosprawne w trakcie swojego życia. W tej grupie najczęściej spotykanym rodzajem niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe, następnie osoby ze schorzeniami kończyn dolnych oraz słabo widzące. Dzieci niepełnosprawne stanowią grupę blisko 20%.

Charakterystyczną cechą ostatnich lat transformacji systemowej jest, obok wszystkich pozytywnych zmian, pojawianie się (bądź nasilanie) zjawisk negatywnych. Zjawiska te, zwane kwestiami społecznymi, wywierają ogromny wpływ na życie społeczeństwa. W mieście i w gminie Sianów, podobnie jak w całym kraju, do zjawisk tych zliczyć można przede wszystkim ubóstwo i bezrobocie. Źródłem tych dwóch skorelowanych ze sobą kwestii jest m.in. konieczność dostosowania się przedsiębiorstw do warunków gospodarki rynkowej. W wyniku upadku znaczących dla miasta i gminy Sianów zakładów pracy oraz zwolnień grupowych  tylko w latach 2000 – 2005 pracę straciło ponad  1 200 osób. Do tego dochodzą oczywiście osoby, które straciły pracę poza swoją gminą, z czego najwięcej z nich pracowało kiedyś w Koszalinie.

Obok bezrobocia i ubóstwa istotnymi kwestiami społecznymi są min.: alkoholizm, problemy ludzi starych i niepełnosprawnych, chorych psychicznie, dzieci z rodzin ubogich i patologicznych oraz trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych. Na terenie gminy i miasta Sianów problemy społeczne są podejmowane przez instytucje zarówno publiczne jak i prywatne. W obrębie sektora publicznego (finansowanego głównie z budżetu centralnego i budżetu gminy) mieszczą się następujące organizacje państwowe i samorządowe: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (w którego strukturze istnieje Środowiskowy Dom Samopomocy), Urząd Gminy i Miasta, Niepubliczne Placówki Służby Zdrowia oraz szkoły i przedszkola. W ramach sektora pozarządowego działają organizacje non-profit  (organizacje pozarządowe).