Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Obywatelskie NGO – szansą rozwoju Powiatu Koszalińskiego

Zapraszamy NGO’sy do współpracy!

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska we współpracy z Gminą Sianów zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu koszalińskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach nowatorskiego projektu pn. „Obywatelskie NGO – szansą rozwoju Powiatu Koszalińskiego”.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przewiduje ponadgminny wymiar współpracy samorządów i organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie idei partycypacji i włączania mieszkańców w procesy tworzenia polityk publicznych. Projekt został objęty Honorowym Patronatem Starosty Koszalińskiego.

Wśród działań nakierowanych na zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu zaplanowano wsparcie dla aż 42 organizacji pozarządowych. Oferta obejmuje warsztaty edukacyjne i usługi doradcze, w tym dotykające kwestii funkcjonowania organizacji w dobie epidemii, pozyskiwania środków zewnętrznych, budowania zespołu, a także aspektów prawnych, księgowych i promocyjnych oraz partnerstwa międzysektorowego. Dodatkowo w ramach projektu organizacje będą miały możliwość uczestniczyć w pracach dotyczących analizy i opracowania dokumentów regulujących zakres współpracy Powiatu Koszalińskiego z mieszkańcami i NGO’sami. Na potrzeby NGO’sów i grup inicjatywnych z całego powiatu koszalińskiego utworzone zostało Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych, oferujące infrastrukturę i wyposażenie biurowe udostępnione przez Gminę Sianów w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych mieszczącym się w centrum miasta. Jesienią br. w trakcie Powiatowego Dnia Organizacji Pozarządowych społecznicy będą mogli zaprezentować swoje działania statutowe, osiągnięcia i doświadczenia oraz nawiązać nowe kontakty i partnerstwa.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, przewiduje się możliwość organizacji większości zaplanowanych działań projektowych w formie telekonferencji, wsparcia telefonicznego i on-line.

Zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu powiatu koszalińskiego gorąco zapraszamy do kontaktu celem usyskania szerszych informacji o projekcie - Aleksandra Dębowska, tel. 697 141 849, e-mail: obywatelskie.ngo@gmail.com

Zgłoszenie organizacji do udziału w projekcie wymaga przesłania wypełnienia i podpisania poniżej wymienionych dokumentów rekrutacyjnych - wypełnione dokumenty należy przesłać drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2, 76-003 Sucha Koszalińska lub zeskanować i wysłać na adres e-mail: obywatelskie.ngo@gmail.com

Rozpoczęta została również rekrutacja na nieodpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych, dotyczące m.in. współpracy samorządu z NGO, tworzenia ofert i rozliczania zadań przez rezultaty, budowania wizerunku organizacji oraz komunikacji w zespole.

UWAGA! Nastapiła zmiana terminu szkolenia dot. budowania wizerunku NGO - pierwotna data 25.09.2020 r. - NOWA DATA 16.10.2020 r.


Poniżej do pobrania zaktualizowany formularz zgłoszeniowy na szkolenia.


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1. Regulamin

2. Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem dot. RODO

3. Oświadczenie

4. Formularz zgłoszeniowy na cykl szkoleń


Zobacz Regulamin PCOP

Zobacz również klauzulę informacyjną dot. RODO