Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego...

Zobacz konsultacje społeczne dokumentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego


Zobacz stronę internetową projektu - http://www.ko-pomerania.pl/

Gmina i Miasto Sianów jest partnerem w Projekcie pn. „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu”,

realizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w ramach programu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Wartość projektu wynosi 2.692.970,00 zł., z tego dofinansowanie stanowiące 85% wartości to kwota 2.289.025,00 zł. Harmonogram realizacji projektu przewidziany jest na lata 2014 - 2015.

Partnerami w projekcie są gminy członkowskie Stowarzyszenia tj: Miasto Koszalin, Gmina Będzino, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Miasto i Gmina Polanów, Gmina i Miasto Sianów, Powiat Koszaliński. Do współpracy przystąpiła ponadto gmina Biesiekierz, gmina Świeszyno, Fundacja Środkowopomorska Grupa Działania i Koszalińska Izba Przemysłowo- Handlowa.

Projekt dotyczy rozwoju Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organizacji wspierających rozwój społeczno-gospodarczy Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego. Założenia projektu opierają się na: wzmocnieniu modelu współpracy pomiędzy partnerami projektu, realizacji działań mających doprowadzić do wypracowania dokumentów strategicznych, sektorowych i technicznych, umożliwieniu partycypacji społecznej na poziomie opracowania strategii i programu.

Opracowana Strategia Zrównoważonego Rozwoju KOF oraz Sektorowy Program Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego scharakteryzują potencjał obszaru, zidentyfikują działania zmierzające do rozwiązania zdiagnozowanych problemów oraz wytypują projekty, które pozwolą zniwelować różnice społeczno-gospodarcze na terenie Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na podstawie wypracowanych w Sektorowym Programie Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF kierunków rozwoju m.in. w zakresie zasobów wodnych i przyrodniczych, w odniesieniu do inwestycji mających znaczenie dla całego obszaru funkcjonalnego przygotowane zostaną dokumenty wdrożeniowo - projektowe w postaci dokumentacji technicznych lub studiów wykonalności. Dokumentacja techniczna poszczególnych inwestycji zawierać będzie m.in. projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Dokumenty będą podstawą do realizacji inwestycji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.