Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina i Miasto Sianów mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do opracowania dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Sianów

 W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Sianów" wykonane zostaną: 

  • Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Sianów,
  • Stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane  informacje  pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,
  • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminy i Miasta Sianów na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem PGN,
  • Przygotowanie informacji i promocji dotyczącej PGN poprzez upublicznienie informacji o jego opracowaniu
  • Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PGN zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2015-2020 z uwzględnieniem lat 2021-2022w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię oraz gospodarka odpadami. Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Stworzenie PGN jest konieczne dla podmiotów, które chcą korzystać z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Według informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PGN będzie warunkiem uzyskania finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, czy zrównoważonego transportu miejskiego. Gmina będzie mogła również wykorzystać PGN do starania się o środki z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), funduszy EOG oraz środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW). 

 Aby projekt spełniał oczekiwania powinien być wspólnym dziełem Wykonawców (AM Trans Progres sp. z o.o.) i wszystkich Interesariuszy. Interesariusze to podmioty publiczne (przede wszystkim Urząd Gminy) oraz prywatne (firmy małe i średnie, mieszkańcy), którzy mogą zyskać poprzez stworzenie tego dokumentu, m.in. przez przyczynienie się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych (CO2) oraz poprzez uzyskanie dofinansowania na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), które może sprawić, że każdy może zostać prosumentem (producentem energii i konsumentem w jednym).  

Prosimy o zgłaszanie przez podmioty nie związane z samorządem, a funkcjonujące w granicach gminy, działań z zakresu planowanej termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz prowadzonych lub planowanych działań edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, zmian klimatycznych a także oszczędności zasobów naturalnych, celem ujęcia ich w PGN. Zgłoszenie powinno odbywać się za pomocą zamieszczonych poniżej ankiet. Umieszczenie podmiotu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi zgłaszającym pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w latach 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest AM Trans Progres sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań,  www.amtrans.pl.

Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 
Załączniki do pobrania:

 Odezwa do Mieszkańców

 Ankieta dla Mieszkańców - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Sianów

ANKIETA dla Przedsiębiorcy - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Sianów