Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

RPO WZ 2014-2020 (Działanie 3.5)

Projekt pn.: „Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów –Osieki” realizowany w ramach Działania 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 Głównym celem projektu jest zwiększenie ilości mieszkańców Gminy Sianów objętych spełniającym normy systemem wodno-ściekowym. W ramach całego przedsięwzięcia zostanie zrealizowana sieć wodociągów magistralnych, sieć wodociągów rozdzielczych wraz z uzbrojeniem oraz wybudowany zostanie kabel energetyczny na potrzeby pompowni wody. 
W ramach zadania zostanie wybudowany/a :

  • Wodociąg magistralny z polietylenu Sianów – Skibno: projektowana długość wodociągów średnicy 160mm -2640m oraz średnicy 110mm -188m,
  • Wodociąg magistralny z polietylenu Skibno – Kleszcze:  projektowana długość wodociągów średnicy160mm -3210m, średnicy 125mm -70,5 oraz średnicy 110mm -27,5m,
  • Wodociąg magistralny z polietylenu Kleszcze –Osieki - projektowana długość wodociągów średnicy 160mm -1882m, średnicy 125mm -1379,5m oraz średnicy 110mm -4m,
  • Pompownia wody w Kleszczach.
  •  

Efektem końcowym realizacji projektu będzie zapewnienie właściwej jakości wody oraz trwałości i niezawodności dostaw do miejscowości Skibno, Sucha Koszalińska, Kleszcze i Osieki.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018-2019. 

Całkowity koszt zadania: 5 068 651, 15 zł.

Kwota dofinansowania: 3 495 806, 10 zł.

Wkład własny Gminy Sianów: 1 572 845, 05zł.


Projekt pn. „Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie”, ramach Działania 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem projektu  jest zwiększenie liczby mieszkańców objętych systemem wodno-ściekowym, zgodnym z wymogami unijnymi w Gminie Sianów. Realizacja celu głównego realizowana będzie poprzez:  

- zapobieżenie dopływowi zanieczyszczeń do wód podziemnych poprzez hermetyzację procesu uzdatniania wody i zastosowanie nowoczesnej

bezawaryjnej technologii uzdatniania wody wraz z oczyszczaniem wód popłucznych przed ich wprowadzeniem do środowiska, 

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasileniem wód podziemnych poprzez ustalenie wydajności każdej studni na podstawie u przednio wykonanych próbnych pompowań wody oraz jej ujmowanie w ilości nieprzekraczającej ustalone zasoby eksploatacyjne ujęcia, 

- wprowadzenie rozwiązań technologicznych zapewniających odbiorcom dostęp do czystej wody pitnej o jakości odpowiadającej obowiązującym normom.

Przebudowa stacji uzdatniania wody i związana z nią budowa nowej studni głębinowej S1A  wraz z likwidacją studni niedrożnej S1 znacząco usprawnią ekonomiczność dostaw wody oraz umożliwią rozwój gospodarczy i społeczny przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2018. 

Całkowity koszt zadania: 5 455 711, 75 zł

Kwota dofinansowania: 3 025 557, 70 zł.

Wkład własny Gminy Sianów: 2 430 134,05 zł.