Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Sprzedaż nieruchomości

Sianów, dnia 19.12.2019 r.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW OGŁASZA :
I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu położonych na terenie miasta Sianowa:

Zobacz TUTAJ (format pdf)


II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie miasta Sianowa:

Zobacz TUTAJ (format pdf)


III i IV ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej na terenie gminy Sianów:

Zobacz TUTAJ (format pdf)


ABY ZOBACZYĆ DOKŁADNIE JAK DANA DZIAŁKA WYGLĄDA NA MAPIE WCHODZIMY NA STRONĘ http://sianow.e-mapa.net/ I W PRAWYM GÓRNYM ROGU W POLU WYSZUKAJ WSKAZUJEMY DZIAŁKI (JAK NA ZDJĘCIU PONIŻEJ).  1. Przetargi odbędą się w dniu 24 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów, ul. Armii Polskiej 30 - Referat Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska – budynek B pok. nr 3.
  2. Wadium należy wpłacać gotówką do dnia 20 stycznia 2020 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sławnie. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone nabywcami nieruchomości, zwraca się wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu przetargu.
  3. Przetargi przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobui trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. nr 207 poz. 2108 z późn. zm. /.
  4. Nabywca pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych nabytej nieruchomości.
  5. Przeprowadzone w dniu 13.12.2019 r. przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.