Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie

Planowane terminy sesji RM w roku 2019 - pdf

Uprzejmie informuję że, na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Sianów, zwołuję  w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Sianów, V Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, która odbędzie się 21 grudnia 2018 r. o godz. 8.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.

Porządek obrad:
    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
    2. Przedstawienie porządku obrad.
    3. Podjęcie uchwał:
        1) w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego Miastu Koszalin.
    4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie
Janusz Machała