Pomorski Szlak Jakubowy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie 

Planowane terminy i tematyka sesji Rady Miejskiej  w Sianowie  w 2017 roku

             
Uprzejmie zapraszam na XLV Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, która odbędzie się 27 października 2017 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.
Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLIV  Sesji Rady Miejskiej w Sianowie.
4.    Sprawozdanie Burmistrza GiM Sianów z działalności w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Burmistrzowi.
5.    Sprawozdania z pracy między sesjami Komisji Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu Koszalin.
6.    Wystąpienia Obywatelskie.
7.    Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
10.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Sianów w roku szkolnym 2016/2017.
11.    Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Sianów na lata 2017-2020 z perspektywa do roku 2024,
2)    w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu,
3)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janka Bytnara w Sianowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Janka Bytnara  w Sianowie,
4)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w Sianowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w Sianowie,
5)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dąbrowie, w skład, którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Larysy Ewy Krause w Dąbrowie i Gimnazjum im. Larysy Ewy Krause w Dąbrowie w Szkołę Podstawową im. Larysy Ewy Krause w Dąbrowie,
6)    w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2017 rok,
7)    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2017 – 2025,
8)    w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
9)    w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów.
12.    Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Machała