Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie

Planowane terminy sesji RM w roku 2019 - pdf

                                                    

Uprzejmie informuję że, na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Sianów, zwołuję 

w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Sianów, XXI Sesję Rady Miejskiej  w Sianowie, która odbędzie się 17 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zgodnie z art. 15zzx  Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.568) XXI Sesja Rady Miejskiej odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość- zdalny tryb obradowania.

 

 

Porządek obrad:

1.            Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.            Przedstawienie porządku obrad.

3.            Sprawozdanie Burmistrza z podjętych działań w okresie epidemii koronawirusa.

4.            Podjęcie uchwał:

1)            w sprawie ulg w podatku od nieruchomości w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

2)            w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Sianów na lata 2020-2028,

3)            w sprawie zmiany uchwały nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Sianowie z 27 listopada 2018 r. w sprawie połączenia gminnych jednostek organizacyjnych: Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie i Dziennego Domu „Senior +” w Sianowie.

4)            w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Sianów na rok 2020”

5)            zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt  dziecka w Żłobku Gminnym „Skrzat” w Sianowie.

 

5.            Zamknięcie obrad.