Unia Europejska

Odpady komunalne

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie

Planowane terminy sesji RM w roku 2019 - pdf

 

 

Uprzejmie zapraszam na VIII Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, która odbędzie się  25 marca 2019 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie.
 4. Sprawozdanie Burmistrza GiM Sianów z działalności w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Burmistrzowi.
 5. Sprawozdania z pracy między sesjami Komisji Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu Koszalin.
 6. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Wystąpienia Obywatelskie.
 9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 10. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie za 2018 r.
 11. Informacja o działalności Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Sianowie za rok 2018, w tym informacja o działalności Świetlic i bibliotek wiejskich za rok 2018.
 12. Podjęcie uchwał:

1)      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

2)      w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sianów na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.

3)      w sprawie zmiany statutów osiedli Gminy i Miasta Sianów

4)      w sprawie zmiany statutów sołectw w Gminie i Mieście Sianów.

5)      w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Sianów współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

6)      w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2019,

7)      w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2019-2025

8)      w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Sianów.

 1. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie Janusz Machała