Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie 

Planowane terminy i tematyka sesji Rady Miejskiej  w Sianowie  w 2018 roku

Uprzejmie zapraszam na LVIII Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, która odbędzie  się  24 września 2018 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta  w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie.
 4. Sprawozdanie Burmistrza GiM Sianów z działalności w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Burmistrzowi.
 5. Sprawozdania z pracy między sesjami Komisji Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu Koszalin.
 6. Wystąpienia Obywatelskie.
 7. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów  za I półrocze 2018 r.
 11. Podjęcie uchwał:

1)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sianów,

2)    w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie i Mieście Sianów.

12.  Zamknięcie obrad sesji.