Pomorski Szlak Jakubowy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie 

Planowane terminy i tematyka sesji Rady Miejskiej  w Sianowie  w 2018 roku

Uprzejmie zapraszam na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, która odbędzie się  29 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta   w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie.
  4. Sprawozdanie Burmistrza GiM Sianów z działalności w okresie między sesjami oraz  z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Burmistrzowi.
  5. Sprawozdania z pracy między sesjami Komisji Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu Koszalin.
  6. Wystąpienia Obywatelskie.
  7. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
  8. Wnioski i oświadczenia radnych.
  9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
  10. Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmiany Statutu Gminy Sianów,

2)      w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/356/2014 Rady Miejskiej   w Sianowie z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka  w Żłobku Gminnym „Skrzat”  w Sianowie,

3)      w sprawie zasad udzielania dotacji dla szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sianów przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne  i osoby fizyczne,

4)      w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janka Bytnara  w Sianowie,

5)      w sprawie przyjęcia projektu socjalnego „Dzieciak” Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie 01 styczeń – 31 grudzień 2018 roku,

6)      w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacji publicznej w Ratajkach,

7)      w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Sianów na lata 2016 – 2019, za okres styczeń 2016 – grudzień 2017,

8)      w sprawie zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów na lata 2017 – 2023”,

9)      w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie,

10)  w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na lata 2018-2025,

11)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2018-2025,

12)  w sprawie zmiany statutów sołectw w Gminie i Mieście Sianów,

13)  w sprawie zmiany statutów osiedli Gminy i Miasta Sianów.

11.Przedstawienie planów pracy Komisji Budżetowej, Komisji Społeczno-Oświatowej, Komisji Rozwoju i Gospodarki, Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Rolnej na 2018 rok.

12.Sprawozdania z działalności  za 2017 rok Komisji Rewizyjnej,  Komisji Budżetowej, Komisji Społeczno-Oświatowej, Komisji Ochrony Środowiska, Komisji Rolnej  i Komisji Rozwoju  i Gospodarki.

13.Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodniczący

Rady Miejskiej w Sianowie

Janusz Machała