Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie

Planowane terminy sesji RM w roku 2019 - pdf

                                                     

Uprzejmie informujemy że, na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Sianów, zwołuję  w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Sianów, XX Sesję Rady Miejskiej  w Sianowie, która odbędzie się 20 marca 2020 r. o godz. 09.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

1)     w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sianów na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.

2)     w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2020 r.

3)     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Sianów na lata 2020-2028

4)     zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Sianowie, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

5)     zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

  1. Zamknięcie obrad.