Unia Europejska

Odpady komunalne

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie

Planowane terminy sesji RM w roku 2019 - pdf

 

Uprzejmie zapraszam na XIV Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, która odbędzie się 24 września 2019 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII, XIII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie.
 4. Sprawozdanie Burmistrza GiM Sianów z działalności w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Burmistrzowi.
 5. Sprawozdania z pracy między sesjami Komisji Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu Koszalin.
 6. Wystąpienia Obywatelskie.
 7. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 10. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów za I półrocze 2019 r.
 1.  Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów obejmującej obszar położony w obrębie ewidencyjnym Skwierzynka,

2)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Sianów dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Sowno, Ratajki, Węgorzewo Koszalińskie, Osieki,  Karnieszewice,  nr 3 miasto Sianów oraz nr 6 miasto Sianów,

3)      w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Koszalinie na kadencję  2020-2023,

4)       w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/289/2017 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 13 listopada 2017 w sprawie połączenia zakładów budżetowych,

5)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sianów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Sianów,

6)      w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2019,

7)      w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2019-2026.

8)      w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 1. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Machała