Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie 

Planowane terminy i tematyka sesji Rady Miejskiej  w Sianowie  w 2018 roku

Uprzejmie zapraszam na LIV Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, która odbędzie  się  28 maja 2018 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy    i Miasta    w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LII i LIII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie.
  4. Sprawozdanie Burmistrza GiM Sianów z działalności w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Burmistrzowi.
  5. Sprawozdania z pracy między sesjami Komisji Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu Koszalin.
  6. Wystąpienia Obywatelskie.
  7. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
  8. Wnioski i oświadczenia radnych.
  9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.

10.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy GiM Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.

11.Informacja o stanie mienia gminnego za 2017 rok.

12.Podjęcie uchwał:

1)  w sprawie zamiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w  Sianowie,

2) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

3) w sprawie uzupełnienia  składu Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sianowie w kadencji 2014-2018,

4) w sprawie uzupełnienia składu Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej  w Sianowie w kadencji 2014-2018,

5) w sprawie uzupełnienia składu Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  w Sianowie w kadencji 2014-2018,

6) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Domu Kultury  w Sianowie oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów i utworzenia „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów”,

8) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy i Miasta Sianów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

9) w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2018 rok,

10) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów  na lata 2018-2025,

11) w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Sianów,

12) w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w roku taryfowym 2018.

13.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Sianowie

Janusz Machała